Infrastruktur

gemietete Hosts

name owner hoster loc typ os FQDN IPv4 (base) ipv4 (pool) IPv6 MAC
dags1 Silas OVH RBX6 M-4C8T-32G-2x2T-500M PM4 dags1.ffdus.de 51.254.47.239 5.196.175.52/30 51.255.150.68/30 2001:41d0:1008:07ef::/64  
paz Sabine SYS RBX4 M-4C8T-32G-2x2T-250M PM4   46.105.121.209 51.255.233.208/29 2001:41d0:2:e8d1::/64  
vpn Andreas NC   V-2C-6G-112G-100M arch   37.120.171.253   2a03:4000:6:5100::/64 52:54:bb:f0:15:12
ffgek0 Andreas NC   V-1C-2G-40G-100M arch   46.38.238.147   2a03:4000:2:83::/64 52:54:27:00:19:46
ffdus0 Andreas NC   V-1C-2G-30G-100M arch   46.38.234.225   2a03:4000:2:bb::/64 96:6d:cc:64:88:af
pbbpg andreas nc   v-2c-6g-230g-100m arch   5.45.96.247   2a03:4000:5:11e::/64 ea:83:a2:c2:e5:f8
silver Frank SYS     PM4 silver.ffgl.eu 188.165.194.68 164.132.31.112/30 2001:41d0:2:8b44::/64  

Virtuelle Hosts

FQDN host os RAM HDD mac ipv4
map.eulenfunk.de dags1 arch     02:00:00:d6:a0:10 51.255.150.71
map2.eulenfunk.de 0 paz arch     02:00:00:06:2c:d0 51.255.233.214
flingern-3.ffdus.de paz lts14.2     02:00:00:58:04:81 51.255.233.215
iserlohn-2.freifunk-mk.de dags1 lts14.2     02:00:00:69:ee:4b 5.196.175.52
flingern-1.ffdus.de dags1 lts14.2     02:00:00:a1:81:5f 51.255.150.68
neander-1.ffnef.de ffrl lts16.4 1G 16G 00:50:56:07:e1:83 151.80.11.200
neander-3.ffnef.de ffrl ub15.10 1G 16G 00:50:56:0c:29:6f 151.80.11.203
service.ffdus.de dags1 ipfire     02:00:00:d6:2e:36 51.255.150.70
horst.ffdus LES arch 33G 500G 36:e2:87:5e:a4:87 10.155.6.112
konzentrator.silver.ffgl.eu silver lts14.2     00:50:56:06:5a:33 164.132.31.113
bgl0.ffgl.eu silver lts14.2     00:50:56:07:52:60 164.132.31.114
lln0.ffgl.eu silver lts14.2     00:50:56:0a:fa:e8 164.132.31.115

Public Keys (people)

ssh

Pubkeys, um ssh-Login für die genannten Personen zu einzuräumen:

firmware

Signkeys für gluon-Firmware/Autoupdater

key user
‘19a02dd7b50ffc2b59e2cd1f9e76b26b46e33c43ebf641554572e4a677af35cc’, – SenorCafe
‘2aa020a8860e5c3f638ed77d313148c7e7c5899be4bebf2cb3406875ef03e835’, – Goldwaage
‘fb919d4adc69bd404f5093ce6b43badf351f9e642ad458406be986baf6096247’, – PetaByteBoy
‘dd6a9d1aefc175f885705691498e904cbda12cc4602316f04816d78026c7c0f0’, – Benedikt Wi
‘2a61930930a240c027f6ca4197203d400b6e4a32f9e92041e5f086907796c9bc’, – adorfer
‘d02f8e60fb7a5069556500694ebe512b6017b01e9950476e4cfcf10d5130c296’, – JJX
‘7afe187ceb34e83b2cb33c244ab5c8a7e80829c3e83b8d3fc471d2642eb6a602’, – limlug
‘610e9acf4d550c3a272b88ec5b4cf0a0e382be203f98b860181fb1bcb1641abd’, – mathias
‘01aff79cb3079b5b343cdc099a342434f284329890230e0f23850a488570b8c2’, – AKA47
‘579de7b1ded1dc39583515f722d72524f6dce78da635a7ac2d11cfe1dc046e7e’, – tuennes
‘d0647b68ff46d35394d99630f9337e39786f51f5bdcee5bd26b7b2c729045cb6’, – jenkins
‘a2e21ef5743945befa8f88f10a1a168050909d82e4d836bcf879eb573b9ce777’, – domfi
‘96d644ff1ce07d6f67d9329a0eb9a1548d0d01a3519d17ec1fe9d49da3270bfc’, – plaste
‘6abd06560a8559e134ad02c8a4082ee0148685ba289e64d8000dbd729068faa5’, – pvitt